VIDEO: Hollywood elite threaten to boycott Georgia over 'heartbeat' bill

US
Heartbeat Bill
Georgia
Abortion
Hollywood
4/5/2019 6:09 AM   

Hollywood elite threaten to boycott Georgia over 'heartbeat' bill